Yhdistyksen säännöt

RIIHIMÄEN PIENKIINTEISTÖYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT    17.03.2016

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka ja toimialue on Riihimäki. Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n ja sen alueellisen piirijärjestön jäsenyhdistys. Se on yksikielinen. Kokouksien pöytäkirjakielenä on suomi.

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
- valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja
- edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä
- vaikuttaa elinympäristön laatuun
- edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
- seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
- osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa
- valvoa alueensa järjestäytymisen kehittämistyötä
- tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein
- edustaa jäsenkuntaansa
- järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.
 Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
- harjoittaa julkaisu- tai kustannustoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
- hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita.

3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut. Yhdistyksessä voi olla myös varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta. Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä. 

4. § Jäsenyydestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

5. § Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

6. § Yhdistyksen kokoukset
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika, paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat. Kutsussa on mainittava ylimääräisessä kokouksessa esille tulevat asiat.

7. § Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi–toukokuussa (kevätkokous) ja syys–joulukuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.
Äänioikeus kokouksissa on jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Perhejäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

8. § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa
- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille   
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon.
Syyskokouksessa
- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton piirin ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen sekä
- valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi (1–2) toiminnantarkastajaa ja (1–2) varatoiminnantarkastajaa sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

 

 

9. § Yhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–10 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, ja sen jäsenistä puolet kerrallaan on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

10. § Jäsenmaksu
Yhdistys kerää varsinaisilta ja perhejäseniltään vuosittain jäsenmaksua Suomen Omakotiliiton ylläpitämän jäsenrekisterin kautta. Perheenjäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenenjäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys kerää kannatusjäseniltään vuosittaista kannatusjäsenmaksua.

11. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

12. § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

14. § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

15 § Yleisiä säännöksiä
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.