Toimintasuunnitelma 2020

Yleistä
Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry eli lyhyemmin RPKY on perustettu vuonna 1959. Se on jäsenmäärältään
lähialueen yksi suurimmista omakotiyhdistyksistä. Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin Riihimäen, Hausjärven
ja Lopen muodostamalta talousalueelta ja yhdistyksessä on noin 700 jäsentä. Vuosi 2020 on yhdistyksen 61.
toimintavuosi.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Omakotiliittoon, jossa jäseniä on noin 75.000. Omakotiliiton
toiminta on jaettu piireihin ja Riihimäki kuuluu Omakotiliiton Hämeen piiriin, jossa yhdistyksellä on edustus.
Suomen Omakotiliitto huolehtii yhdistyksen jäsenrekisteristä ja toimittaa jäsenille vuosittain heidän
jäsenkorttinsa. Jäsenkortin avulla yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää etuja, joita yhdistys on paikallisesti
tai liitto valtakunnallisesti sopinut eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Yhdistys toimii jäsentensä asialla, paremman asuinympäristön puolesta.

Hallitus
Yhdistyksen syyskokouksessa parillisina vuosina valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen
määräämällä tavalla kaksivuotiskaudeksi. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä valmistelee ja toimeenpanee tapahtumia
sääntöjen ja toimintasuunnitelman antamissa puitteissa.

Toiminta 2020
Yhdistys vaikuttaa paikallisesti omakoti-, rivitalo- ja vapaa-ajanasuntojen asukkaiden asumisviihtyvyyden ja
asuinympäristön kehittämiseen. Yhdistys ottaa kantaa, keskustelee, tekee aloitteita ja toimii yhteistyössä
viranomaisten ja päätöstentekijöiden kanssa jäsentensä asumisasioiden edistämiseksi ja seuraa kunnallista
ja valtakunnallista päätöksentekoa ottaakseen niihin tarvittaessa kantaa ja vaikuttaakseen
päätöksentekoon. Lisäksi yhdistys toimii eri yritysten ja muiden yhdistysten kanssa yhteistyössä
edistäessään jäsenistönsä etuja.
Yhdistys jatkaa laitevuokraustoimintaansa ja tarjoaa jäsenilleen omakoti- ja rivitalo-asumisessa tarvittavia
erilaisia koneita, laitteita ja välineitä vuokrattavaksi edullisesti. Kalusto inventoidaan vuoden 2020 aikana ja
luovutaan vähällä vuokrauksella olevasta vuokrakalustosta.
Omien vuokrakalusteiden lisäksi jäsenillä on käytössään eri yhteistyökumppaneiden vuokrakalustoa yhdistyksen neuvottelemin alennuksin.
Yhdistys neuvottelee yhteistyö- ja alennussopimuksista mtös muiden alueen yritysten kanssa.
Yhdistys järjestää yhteistä virkistystoimintaa jäsenistöltä tulleiden ideoiden ja toiveiden mukaisesti.
Osallistutaan 4 vuoden välein järjestettävään liittokokoukseen.

Tiedotus ja viestintä
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle kotisivuillaan www.rpky.fi, paikallislehtien yhdistyspalstoilla,
sähköpostitse, sosiaalisen median sekä tarvittaessa jäsentiedotteilla. Tarpeen mukaan käytetään myös muita tiedotuskanavia.
Yhdistys pyrkii siirtymään enenevässä määrin käyttämään sähköisiä tiedotuskanavia ja kannustaa
jäsenistöäänkin niiden käyttöön edullisuutensa ja ajantasaisuutensa vuoksi.

Talous 2020
Yhdistyksen talous perustuu pääasiassa jäsenmaksuihin. Talousarvio perustuu 700 jäsenen jäsenkuntaan ja
Suomen Omakotiliiton 20,00 € jäsenmaksuun ja yhdistyksen 5,00 € jäsenmaksuun.
Kalustonvuokrauksesta yhdistys saa vähäisiä tuloja, jotka eivät ole merkittävän suuruisia. Hallitus on
laatinut vuodelle 2020 talousarvion, kts. erillinen liite.
Riihimäki, 5.11.2019
Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry.

Hallitus