Yhdistyksen säännöt

RIIHIMÄEN PIENKIINTEISTÖYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT    17.03.2016

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka ja toimialue on Riihimäki. Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n ja sen alueellisen piirijärjestön jäsenyhdistys. Se on yksikielinen. Kokouksien pöytäkirjakielenä on suomi.

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
- valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja
- edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä
- vaikuttaa elinympäristön laatuun
- edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
- seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
- osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa
- valvoa alueensa järjestäytymisen kehittämistyötä
- tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein
- edustaa jäsenkuntaansa
- järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.
 Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
- harjoittaa julkaisu- tai kustannustoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
- hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita.

3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut. Yhdistyksessä voi olla myös varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta. Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä. 

4. § Jäsenyydestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

5. § Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

6. § Yhdistyksen kokoukset
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika, paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat. Kutsussa on mainittava ylimääräisessä kokouksessa esille tulevat asiat.

7. § Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi–toukokuussa (kevätkokous) ja syys–joulukuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.
Äänioikeus kokouksissa on jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Perhejäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

8. § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa
- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille   
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon.
Syyskokouksessa
- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton piirin ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen sekä
- valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi (1–2) toiminnantarkastajaa ja (1–2) varatoiminnantarkastajaa sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

 

 

9. § Yhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–10 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, ja sen jäsenistä puolet kerrallaan on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

10. § Jäsenmaksu
Yhdistys kerää varsinaisilta ja perhejäseniltään vuosittain jäsenmaksua Suomen Omakotiliiton ylläpitämän jäsenrekisterin kautta. Perheenjäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenenjäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys kerää kannatusjäseniltään vuosittaista kannatusjäsenmaksua.

11. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

12. § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

14. § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

15 § Yleisiä säännöksiä
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

 

Puheenjohtajan tervehdys

 

Tervehdys kaikki liki 650 jäsentä. Teitä on todella paljon, Riihimäen talousalueen isoimpia yhdistyksiä jäsenmäärältään loppilaistenkin liityttyä hausjärveläisten tavoin Riihimäen Pienkiinteistöyhdistykseen. Tervetuloa Lopen pientaloasukkaat ja mökkiläiset.

Pientaloasuminen sisältää toimintaa sekä omalla pihalla että omien ulkoseinien sisällä. Toiminta aktivoituu näin keväisin. Niinpä RPKY:kin avaa kuluvan toimintakautensa taas perinteisellä Korpisaari-tapahtumalla 7.5. ja heti perään ollaan mukana RTV:n ulkomaalauspäivillä 9.5. Tervetuloa jäsenet tapahtumiin.

Jatkossakin etsitään entistä tarmokkaammin jäsenistölle konkreettista arvon lisää tuottavaa toimintaa. Kuinka se sitten löydetään? Se ei välttämättä ole helppoa, koska jäsenistön pienet toiveet eivät nouse esille. Yhdistystoiminnan kautta olisi mahdollista osallistua toteuttamaan Omakotiliiton asumispoliittisia tavoitteita ja kohdentaa niitä jäsenistölle tärkeillä alueilla. RPKY:ssä pyritään edelleen osallistavaan toimintaan vaikka perinteinen yhdistystoiminta ei tällä hetkellä tarjoakaan sellaisia ”elämyksiä”, joita kuluttajat odottavat tänä päivänä maksua vastaan saavansa. Jäsenten toiveita halutaan kuulla tapahtumien yhteydessä tai tulemalla tapaamaan hallitusta aina kokoontumisten yhteydessä.

Omassa kodissa asumiseen - mahdollisimman kauan, mahdollisimman kohtuullisin kustannuksin – Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys tarjoaa myötävaikuttamisen kanavan.

 Riihimäen Pienkiinteistöyhdisys ja Suomen Omakotiliitto

Janne Haverinen

Puheenjohtaja

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry.

RPKY - Sinun asumisesi asialla vuodesta 1959

RPKY - Sinun asumisesi asiallaRiihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry eli lyhyemmin RPKY on perustettu jo vuonna 1959 ja se on jäsenmäärältään yksi lähialueen suurimmista omakotiyhdistyksistä. Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin Riihimäen, Hausjärven ja Lopen muodostamalta talousalueelta. Jäseniä yhdistyksessä on yli 650 ja sen vaikutuspiirissä on näin lähes 2000 Riihimäen seudun asukasta.

RPKY on Suomen Omakotiliitto ry:n paikallinen jäsenyhdistys. Suomen Omakotiliitto ry on alan ainut valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen kuuluu 265 paikallisyhdistyksen kautta jo yli 75 000 henkilöjäsentä. Suomen Omakotiliitto täytti viime vuonna 65 vuotta. Omakotiliiton sivuille pääset tästä linkistä.

RPKY:n ja Omakotiliiton yhteinen jäsenmaksu vuonna 2017 on 23€. Yhdistys toimii sinun asumisesi asialla paremman asuinympäristön puolesta. Ellet ole jo mukana jäsenenä, niin kannattaa liittyä!

Riihimäki on vehreä omakotikaupunki

RPKY Toimintakertomus 2014

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry.                                   Toimintakertomus 2014

Yleiskatsaus

Kulunut vuosi oli Riihimäen Pienkiinteistöyhdistyksen 55. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Omakotiliiton kanssa valvoa pientaloasukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Yhdistys kuuluu Suomen Omakotiliittoon ja sen Hämeen Piirijärjestöön.


Toimintaa

Kaluston vuokraustoiminta jatkui perinteisellä tavalla. Kaluston ylläpitoa ja huoltoa hoiti yhdistyksen kalustonhoitaja. Uusia kalustoinvestointeja kuluneella kaudella ei tehty.

 

Kalustoa esiteltiin puutarhapäivässä, joka toteutettiin perinteisesti K-Maatalous Korpisaaren kanssa yhteistyössä lauantaina 13.9. Tilaisuus sai suuren suosion ja kalustoon tutustuttiin sankoin joukoin. Hallitus lähetti perinteisen jäsentiedotteen tilaisuuden kutsun yhteydessä.

 

Keväällä yhdistys teki retken yhteistyössä kantahämäläisten yhdistysten kanssa SuperMessuille Tampereelle. Myös mahdollisuutta pikkujoulun juhlistamiseen tarjottiin jäsenistölle yhteistyössä Tervakosken yhdistyksen kanssa ostosmatkana Jumboon. Osanottajamäärän jäädessä liian pieneksi, retkeä ei toteutettu.

 

Yhdistys otti kauden aikana kantaa riihimäkeläisiä pientaloasukkaita koskeviin asioihin, kuten Salkokatua koskevaan asemakaavamuutokseen, Vantaanjoen tulvariskikartoitukseen sekä kiinteistöveroon. Hallituksen jäsenet ovat olleet edustamassa yhdistystä ko. aiheisiin liittyvissä tilaisuuksissa ja perinteisesti Ekokemin yhteistyöraadissa.

 

Erilaisia tapahtumia varten yhdistys päätti hankkia huomioliivejä. Vihreäväriset liivit RPKY tunnuksin lisäävät näkyvyyttä ja niitä on tilattu joitain kappaleita talkooväen käyttöön.

 

Tiedotustoimintaan on kiinnitetty huomiota ja perinteisten yhdistyspalstailmoitusten lisäksi nettisivuilla ilmoitetaan ajankohtaisista asioista.

 

Hallinto

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Sääntömääräisistä vuosikokouksista kevätkokous pidettiin 25.3. ja syyskokous pidettiin 20.10. Yhdistyksen hallitus kokoontui hallituksen kokouksiin 8 kertaa. Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi seuraavat 4 varsinaista jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä:

 

Ella Koskela,  puheenjohtaja

Eero Vierimaa,  varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja,

Kirsi Hopeavuori,  varajäsen, varasihteeri,

Jaakko Teitto, varsinainen jäsen,

 Janne Haverinen, varajäsen, varainhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja 

Heimo Hopeavuori,  varsinainen jäsen, sihteeri

Arvo Haverinen, varajäsen, kalustonhoitaja, tiedottaja

Terttu Arminen,  varsinainen jäsen,

Esa Ojapalo, varajäsen

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimivat erilaisina työryhminä:
Puutarhatyöryhmän vetäjänä oli: Terttu Arminen, ja virkistystyöryhmän Eero Vierimaa.

Toiminnantarkastajina toimivat Kirsti Liukkonen ja Arja Honkanen,
sekä varatoiminnantarkastajina Sakari Arminen ja Minna Räisänen-Ojapalo

 

Työryhmät

Omakotiliiton liittovaltuusto:          Ella Koskela, jäsen

Ekokemin yhteistyöraati:                Jaakko Teitto

 

Jäsenmäärä ja sen kehitys

Vuoden lopussa aktiivisia jäseniä oli jäsenrekisterin mukaan 614. Jäsenmäärä ei laskenut vuonna 2014. Maksamattomat jäsenet on erotettu yhdistyksestä sääntöjen mukaan.

 

 

Talous

Toimintasuunnitelma saatiin vietyä läpi ja toiminta- sekä osallistumismahdollisuuksia löytyi halukkaille jäsenille. Talous on vakaalla pohjalla.

 

Yhdistyksen talous perustuu  jäsenmaksuihin sekä kalustevuokraukseen. Suomen Omakotiliiton jäsenmaksuna kerättiin 21,50 euroa. Liitosta tilitettiin yhdistykselle sen oma osuus 5,50 euroa / jäsen. Yhdistyksen oma toiminta organisoitiin talkoovoimin ja tehdyt matkat olivat pääsääntöisesti omakustannushintaisia. Taseen loppusumma on 16.078,03 euroa ja tuloslaskelma osoittaa tarkemmin taloudellisen tilanteen.